Regulamin płatności cyklicznych PayU


§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług CALMEAN przez Camo Code Sp. z o.o., które są nabywane za pomocą strony panel.calmean.com, zwanej dalej Panelem.
2. Usługi CALMEAN są świadczone przez Camo Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (‘CamoCode’), z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000502896, NIP: 9512378019, telefon: (22) 355 23 40, e-mail: kontakt@calmean.pl.
3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana korzystaniem z usług CALMEAN, dokonując rejestracji w Panelu lub składając zamówienie, staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem płatności cyklicznych oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Wszystkie ceny podawane na stronach Panelu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§2 Produkty
1. Za pośrednictwem Panelu prowadzona jest sprzedaż pakietów usług CALMEAN, które są oferowane w płatności jednorazowej lub z subskrypcyjnej (płatność cykliczna).
3. Subskrypcje automatyczne to subskrypcje, które zostały opłacone przez system płatności wspierający płatności cykliczne (karta płatnicza PayU).
4. Dla subskrypcji automatycznych płatności cykliczne są automatycznie włączone, co oznacza, że subskrypcja będzie automatycznie przedłużana w momencie zakończenia jej ważności, a system informatyczny CamoCode będzie przetwarzać płatność.
5. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil CALMEAN w zakładce Profil.
6. Subskrypcje manualne wymagają każdorazowego przedłużenia przez Klienta.

§3 Składanie zamówień
1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Panelu.
2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny ze stanem faktycznym.
3. Zamówienia można składać całodobowo.
4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Panel przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
5. Klient i CamoCode związani są ceną usługi CALMEAN obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

§4 Płatności i realizacja zamówień
1. W Panelu honorowane są następujące formy płatności: karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU, Przelewy24, PayPal czy Digital Virgo w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Panelu w systemie PayU, Przelewy24, PayPal czy Digital Virgo.
2. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, nie później jednak niż w przeciągu 72 godzin roboczych.

§5 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości email na adres skrzynki: kontakt@calmean.pl w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego reklamację. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, login do konta CALMEAN, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie wykonania przelewu).
2. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Camo Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000502896, NIP: 9512378019.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności CALMEAN, stanowiącej dokument uzupełniający do niniejszego Regulaminu.
3. Podanie przez Klienta danych przy rejestracji Konta oraz zatwierdzenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji konta Klienta a tym samym do prawidłowego świadczenia Usług CALMEAN przez CamoCode.

§7 Postanowienia końcowe
1. Administrator Panelu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Panelu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania z usług CALMEAN i żądać usunięcia założonego w Panelu konta Klienta.
3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
4. Administrator Panelu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Panelu – w związku z konserwacją, przebudową lub modernizacją Panelu. Ponadto w przypadku przerw technicznych CamoCode zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Panelu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Panel podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2023 r.