Fungovanie zariadenia

Nižšie sú uvedené tipy na používanie zariadenia. Ak sa chcete zoznámiť s funkciami systému (napríklad ako funguje a aké sú spôsoby lokalizovania, zóny, upozornenia atď.), Prejdite do inštrukcie Obsluhy Systému CALMEAN.

Nabíjanie zariadenia

 1. Ak chcete nabiť batériu, otvorte kryt microUSB a pripojte do neho
  pripojte kábel dodávaný v škatuľke spolu so zariadením

Zapnutie zariadenia

 1. Ak chcete zariadenie zapnúť, dlhšie držte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť.
 2. Zapnutie je potvrdené zvukovým signálom a zasvietením diódy
  puzdro zariadenia

Telefonický rozhovor- diskrétny odposluch

 1. Pendant sám automaticky bez vydávania zvuku prijíma hovor
  prichádzajúci hovor – je to funkcia diskrétneho odposluchu.

SIM karta a číslo ID

 1. Na škatuľke sa nachádza ID číslo zariadenia .
 2. Ak sa chcete dostať k SIM karte otvorte kryt na bočnej strane zariadenia.

Technické informácie

Model: Pendant Q60

Modul GSM: 850/900/1800/1900 MHzq

Lokalizátor: GPS + LBS + WiFi

Procesor: MTK MT6261

SIM karta: ÁNO/ microSIM

Materiál: plast

Energia: vstavaná batéria 450 mAh Lith.

Čas nabíjania: cca 1 hodinu

Čas prevádzky v úspornom režime: až 100 hodín

Čas práce: 20-30 hodín

Hmotnosť: 23 g

Záruka: 24 mesiacov

Farba: modrozelená, červená, biela

Bezpečnosť a ďalšie informácie

Správne odstránenie zariadenia (použité elektronické zariadenie)

Označenie na výrobku alebo v dokladoch, ktoré sú k nemu pripojené znamená, že produkt nesmie byť likvidovaný spolu s inými predmetmi, ktoré pochádzajú z domácnosti po dobu vhodnosti jeho použitia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prosíme Vás o zodpovedný prístup k recyklovaniu a oddelenie ho od iných druhov odpadov, aby sme podporovali využívanie druhotných surovín ako stálu prax. Pre informácie o tom, kde a akým spôsobom ekologicky bezpečne recyklovať výrobok by sa používateľ mal obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpil alebo na miestne úrady. Používatelia vo firmách by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s iným komerčným odpadom.

Chyby a servis

Na posudzovanie a opravu produktu sú oprávnené iba autorizované servisné strediská Camo Code Sp z oo z o.o. Opravy mimo autorizovaného servisu alebo samostatne vykonané konštrukčné zmeny či modifikácie môžu mať za následok stratu záručného práva. Ak spozorujete akúkoľvek poruchu zariadenia, chýbajúci element alebo sady, ihneď kontaktujte autorizovaný servis. Samostatné pokusy ingerovania do zariadenia, ktoré spôsobia mechanické poškodenie zariadenia alebo iné poškodenie zariadenia, majú za následok stratu záruky.

Zákazy a obmedzenia

Zariadenie je vybavené telefónnym modulom. Je nevyhnutné dodržiavať pokyny týkajúce sa používania elektronických zariadení na daných miestach (napr. v lietadlách, v nemocniciach alebo na čerpacích staniciach), pretože môžu narušiť prevádzku iných zariadení.

Zariadenie, rovnako ako všetky jeho komponenty, nemožno považovať za zdravotnícku pomôcku a nemôže nahradiť profesionálne zariadenie na monitorovanie životných funkcií alebo vzývania pomoci. Indikácie zariadení, ktoré ponúka Camo Code, vrátane údajov o aktivite alebo zdraví používateľa, by sa mali považovať ako orientačné. Preto Camo Code nie je zodpovedný za ujmu na zdraví či živote používateľa zariadenia, ak zariadenie alebo akákoľvek funkcia aplikácie, ktorá spravuje zariadenie nefunguje správne, pracuje s oneskorením alebo poskytuje nesprávne či neaktuálne merania.

Tekutiny a kvapaliny

Prístroj nie je testovaný na odolnosť voči kvapalinám a prachu. Chráňte zariadenie pred kontaktom s kvapalinami. Ďalšie informácie o strate záruky nájdete v Záručných Podmienkach pripojených k zariadeniu.

Teploty

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (pod 0 ° C a nad 40 ° C), pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie, optiky alebo iných konštrukčných častí.