Regulamin Świadczenia Usług CALMEAN

 

1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług CALMEAN przez Camo Code Sp. z o.o. oraz dostępu i korzystania ze strony internetowej i mobilnych aplikacji CALMEAN (zwanych dalej łącznie ‘Usługami CALMEAN’).
 2. Usługi CALMEAN są świadczone przez Camo Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (‘CamoCode’), z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000502896, NIP: 9512378019, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, telefon: (22) 355 23 40, e-mail: contact@camocode.com.

2. Przedmiot Usług CALMEAN; płatności; umowa z CamoCode

 1. Przedmiot i funkcjonalność każdej Usługi CALMEAN oraz ewentualne interoperacyjności Usługi CALMEAN ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem będą określone na stronie internetowej calmean.com (‘Strona Internetowa’). Dla każdej Usługi CALMEAN będzie również wskazana wysokość płatności brutto, jaką należy uiścić w celu korzystania z takiej usługi.
 2. Dla Usług CALMEAN, które są świadczone w sposób ciągły, Strona Internetowa będzie przewidywała płatności/zamówienia należne za dany okres rozliczeniowy ich świadczenia (wskazany na Stronie Internetowej).
 3. Płatności z tytułu Usług CALMEAN świadczonych w sposób ciągły będą należne na rzecz CamoCode z góry.
 4. Płatności mogą być dokonywane przez udostępnione przez CamoCode sposoby płatności, zgodnie z informacjami na Stronie Internetowej.
 5. W celu otrzymania dostępu do Serwisu/zamówienia, użytkownik ma także możliwość skorzystać z Usługi Aktywacyjnej Justpay zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie WWW Serwisu. Użytkownik korzystający z usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za skorzystanie z usługi zamówienia CALMEAN.
 6. Umowa o świadczenie Usługi CALMEAN zawierana jest z chwilą złożenia przez klienta (‘Klient’) za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji mobilnej odpowiednich oświadczeń, zgodnie z komunikatami zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 7. W przypadku Usług CALMEAN świadczonych w sposób ciągły, Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi CALMEAN poprzez zaniechanie dokonania płatności za kolejny okres (co może się wiązać z koniecznością usunięcia subskrypcji CALMEAN jeśli formą opłaty za Usługi CALMEAN były opłaty subskrypcyjne dostępne u pośredników płatności z którymi współpracuje CALMEAN) oraz usunięcia swojego konta z panelu CALMEAN, poprzez użycie dostępnej opcji <Usuń Konto>. W przypadku gdy Klient posiada kartę SIM należącą do CamoCode, musi zwrócić kartę do CamoCode.
 8. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności za kolejny okres, ale nie usunie konta, Usługi CALMEAN będą świadczone do końca okresu rozliczeniowego, za który płatność została uiszczona, a następnie wstrzymane, do czasu dokonania płatności.
 9. W przypadku, gdy wstrzymanie świadczenia usług dotyczy urządzenia z kartą SIM należącej do CamoCode, może ona dokonać deaktywacji tej karty. Nowa karta SIM może zostać ponownie przydzielona użytkownikowi po dokonaniu stosownej płatności przywracającej świadczenie usługi, jednak koszt przydzielenia nowej Karty SIM i nadania przesyłki ponosi Klient.
 10. CamoCode będzie uprawniona do rozwiązania umowy o Usługę CALMEAN świadczoną w sposób ciągły z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, informując o tym Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta na koncie Klienta założonym na Stronie Internetowej zgodnie z § 4 Regulaminu.
 11. Po rozwiązaniu umowy na Usługi CALMEAN Klient powinien zaprzestać korzystania z Usług CALMEAN i usunąć wszelkie kopie treści związanych z takimi usługami, jakie znajdują się w posiadaniu Klienta, oraz zwrócić kartę SIM do CamoCode, wysyłając na adres CamoCode lub osobiście.
 12. Dostawca internetu może obciążyć Klienta opłatami za wykorzystanie transferu niezbędnego do działania Usług CALMEAN.

3. Zasady korzystania z Usług CALMEAN; reklamacje

 1. W przypadku Usług CALMEAN polegających na korzystaniu przez Klienta z aplikacji bądź innego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient w ramach umowy o świadczenie Usługi CALMEAN uzyskuje niewyłączne prawo do korzystania z takiego utworu wyłącznie dla potrzeb korzystania z Usługi CALMEAN zgodnie z jej funkcjonalnością. Licencja nie uprawnia do udzielania sublicencji i nie może być przenoszona na osoby trzecie.
 2. Licencja jest udzielana na okres trwania umowy na świadczenie Usługi CALMEAN.
 3. CamoCode pozostaje właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Usługami CALMEAN, z zastrzeżeniem licencji dla Klienta.
 4. Usługi CALMEAN stanowią w szczególności grupę narzędzi służących do kontrolowania aktywności użytkowników urządzeń, na których zostały one zainstalowane.
 5. Klient zobowiązany jest do poinformowania osób trzecich o fakcie zainstalowania na ich urządzeniach Usług CALMEAN, o możliwości monitorowania ich aktywności na tym urządzeniu, a także o możliwości zdalnej blokady aplikacji i innych funkcji urządzenia, na których zostały one zainstalowane.
 6. W przypadku Usług CALMEAN, które są świadczone przy wykorzystaniu karty SIM przekazanej przez CamoCode Klientowi w urządzeniu zakupionym przez Klienta od CamoCode, karta SIM – o ile wyraźnie nie zostało przewidziane inaczej dla danej umowy – pozostaje własnością CamoCode. Klient ma prawo do korzystania z karty SIM wyłącznie dla potrzeb korzystania z Usługi CALMEAN zgodnie z jej funkcjonalnością. W szczególności, Klient nie będzie uprawniony do wyjmowania karty SIM z urządzenia, jej przenoszenia do innych urządzeń oraz jej wykorzystywania dla innych celów niż korzystania z Usług CALMEAN.
 7. CamoCode ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie Usług CALMEAN zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
 8. W przypadku nieprawidłowości świadczenia Usługi CALMEAN, Klient może zgłosić reklamację w CamoCode za pośrednictwem maila, pod adres: kontact@calmean.pl bądź pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 9. CamoCode rozpozna reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta na adres wskazany w reklamacji o jej wyniku.
 10. W przypadku uznania reklamacji (tj. w przypadku nieprawidłowości realizowanych Usług CALMEAN), CamoCode niezwłocznie usunie nieprawidłowości. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości świadczonej Usługi CALMEAN w ciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji, Klient będzie uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi CALMEAN ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Klient powinien korzystać z Usługi CALMEAN w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w tym Klient nie ma prawa dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Usługi CALMEAN mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do użytku osobistego. Klient nie będzie uprawniony do korzystania z Usług CALMEAN w celach komercyjnych, w tym nie może udostępniać Usług CALMEAN osobom trzecim bądź świadczyć dalszych usług na ich podstawie, chyba że CamoCode wyrazi na to pisemną zgodę.
 13. Wszelka zawartość Usług CALMEAN jest chroniona prawami autorskimi i nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, reprodukowana, publikowana, nadawana, modyfikowana, wyświetlana, ściągana bądź wykorzystywana w jakikolwiek sposób inny niż niezbędny do korzystania z Usługi CALMEAN zgodnie z jej funkcjonalnością.
 14. Klient nie może wykorzystywać Usług CALMEAN w żaden sposób, który może zaszkodzić serwerom CamoCode, w szczególności prowadzić do ich uszkodzenia, wyłączenia lub przeciążenia, jak również dokonywać jakichkolwiek ingerencji w Usługi CALMEAN, w szczególności w programy komputerowe, w tym dokonywać ich zmian.
 15. Korzystanie z Usług CALMEAN wymaga dostępu do Internetu i odpowiedniego oprogramowania, które może wymagać aktualizacji. Niespełnienie tych warunków może skutkować ograniczoną użytecznością Usług CALMEAN.
 16. W ramach umowy z Klientem CamoCode nie zapewnia żadnego oprogramowania lub usług stron trzecich.

4. Konto Klienta; dane Klienta

 1. W celu korzystania z Usług CALMEAN Klient powinien założyć konto na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej CALMEAN Control Center, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej/Aplikacji.
 2. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Założenie konta Klienta może również wymagać podania numeru telefonu, wybrania hasła, a także loginu (nazwy użytkownika).
 4. W przypadku zmiany danych Klienta, Klient powinien dokonać odpowiedniej aktualizacji danych na koncie Klienta.
 5. Klient powinien zachować hasło dostępu do konta w poufności, a wszelkie dyspozycje wykonane na koncie Klienta przy użyciu jego hasła będą uważane za wykonane przez Klienta.
 6. W przypadku nieautoryzowanego wykorzystania konta Klienta, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym CamoCode.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż CamoCode może przekazywać dane Klienta podane w procesie rejestracji na żądanie podmiotów uprawnionych do uzyskania takich informacji na mocy obowiązującego prawa. W szczególności, w przypadku urządzeń posiadających kartę SIM, CamoCode będzie uprawniona do przekazania danych Klienta użytkującego daną kartę SIM operatorowi telekomunikacyjnemu.
 8. Niniejszy Regulamin zostanie wysłany Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie rejestracji.

5. Aktualizacje

 1. W ramach umowy z CamoCode Klient uzyskuje dostęp do wersji Usługi CALMEAN obowiązującej w momencie zawarcia umowy.
 2. CamoCode zastrzega sobie prawo do aktualizowania Usług CALMEAN, w którym to przypadku Klient uzyska dostęp do aktualizacji bez żadnych dodatkowych opłat.
 3. Aktualizacja Usług CALMEAN może nastąpić automatycznie lub może wymagać akceptacji Klienta i pobrania aktualizacji ze źródła do tego przeznaczonego.
 4. Aktualizacja może spowodować ograniczenie, zmianę lub usunięcie jednej z funkcjonalności Usług CALMEAN, o czym Klient zostanie poinformowany. W przypadku braku zgody Klienta na takie zmiany, Klient będzie uprawniony do rezygnacji z aktualizacji, a jeśli nie będzie to możliwe – do rozwiązania umowy na Usługe CALMEAN.
 5. W przypadku udostępnienia przez CamoCode aktualizacji Usługi CALMEAN, niedokonanie aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie wcześniejszych wersji Usług CALMEAN (do czasu ich uaktualnienia).
 6. CamoCode zastrzega sobie prawo do dodania nowych funkcji w ramach istniejącej już Usługi CALMEAN. Jeśli korzystanie z dodatkowych funkcji miałoby się wiązać z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami, ich pobranie (i korzystanie z dodatkowych funkcji) będzie wymagało zgody Klienta.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Camo Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000502896, NIP: 9512378019.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności CALMEAN, stanowiącej dokument uzupełniający do niniejszego Regulaminu.
 3. Podanie danych przy rejestracji Konta oraz niewycofanie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji konta Klienta oraz świadczenia Usług CALMEAN.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi CALMEAN w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 2. Klient może korzystać z Usługi CALMEAN przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli Klient złoży na Stronie Internetowej wyraźne oświadczenia zawierające takie żądanie.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając CamoCode oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: kontakt@calmean.pl
 5. Klient może skorzystać z następującego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy: „Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi CALMEAN zawartej w dniu ________”. Mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinien zawierać imię i nazwisko Klienta oraz jego adres. E-mail powinien zostać wysłany z adresu Klienta podanego na koncie Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, CamoCode ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, iż jeśli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 7. W przypadku, jeśli treść Usług CamoCode stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Klient nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, iż spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Usługach CALMEAN zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub poprzez notyfikacje w panelu Klienta, którego używają.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Usług CALMEAN, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, korzystanie z Usługi nie jest możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

9. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. Data opublikowania regulaminu: 23.05.2018 r.