Všeobecné podmienky poskytovania služieb CALMEAN

 

1. Predmet všeobecných podmienok

 1. Tieto podmienky definujú pravidlá poskytovania služieb CALMEAN spoločnosťou Camo Code Sp. z o.o. ako aj prístup a používanie webových stránok CALMEAN a mobilných aplikácií (ďalej len „služby CALMEAN“).
 2. Služby CALMEAN poskytuje Camo Code, spoločnosťou s ručením obmedzeným („CamoCode”), so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v hlavnom meste Varšava, XIII obchodné oddelenie Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000502896, NIP: 9512378019, so základným imaním vo výške PLN 50000, telefón: (22) 355 23 40, e-mail: contact@camocode.com.

2. Predmet služieb CALMEAN; platby; zmluva s CamoCode

 1. . Predmet a funkcie jednotlivých služieb CALMEAN a prípadné interoperability služby CALMEAN s hardvérom a softvérom budú spresnené na webových stránkach www.calmean.com („Webová Stránka”). Pre každú službu CALMEAN bude tiež uvedená suma brutto, ktorú je potrebné uhradiť za používanie takejto služby.
 2. Pre služby CALMEAN, ktoré sú poskytované nepretržite, bude Webová Stránka poskytovať platby splatné za dané obdobie ich poskytovania (uvedené na Webovej Stránke).
 3. Platby za nepretržité služby spoločnosti CALMEAN budú splatné spoločnosti CamoCode vopred.
 4. Platby sa môžu uskutočniť prostredníctvom platby poskytnutej spoločnosťou CamoCode, ako je uvedené na Webovej Stránke
 5. Zmluva o poskytovaní služieb CALMEAN je uzavretá vo chvíli, keď ju predloží zákazník („Zákazník“) prostredníctvom internetových stránok alebo mobilných aplikácií s príslušným vyjadrením, podľa správy zverejnenej na Webovej Stránke alebo v Aplikácii.
 6. V prípade služieb CALMEAN, ktoré sú poskytované nepretržite, môže zákazník kedykoľvek vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb CALMEAN formou vynechania platby za ďalšie obdobie (čo môže znamenať vymazanie odberu, ak forma platby za služby CALMEAN bola formou predplatného vykonávaná za pomoci sprostredkovateľov platobných služieb, s ktorými spolupracuje spoločnosť CALMEAN) a môže odstrániť svoj účet z ovládacieho panelu CALMEAN pomocou možnosti. <Vymazať Účet>. Ak má zákazník SIM kartu patriacu CamoCode, musí kartu vrátiť do CamoCode.
 7. V prípade, že zákazník neuhradí platbu za ďalšie obdobie, ale nevymaže účet, služby CALMEAN budú poskytované až do konca zúčtovacieho obdobia, za ktoré bola platba zaplatená a následné zastavené do času uskutočnenia platby.
 8. V prípade, že sa pozastavenie poskytovania služby týka zariadenia so SIM kartou patriacou firme CamoCode, môže byť karta deaktivovaná. Nová SIM karta môže byť znovu priradená k používateľovi po uskutočnení príslušnej platby za obnovenie poskytovania služieb, avšak náklady za priradenie a poštovné hradí zákazník.
 9. CamoCode je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní nepretržitých služieb CALMEAN od oznámenia s mesačnou výpovednou lehotou, informujúc o tom zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom na účte klienta na webovej stránke v súlade s pravidlom č. 4.
 10. Po ukončení zmluvy na služby CALMEAN by mal zákazník prestať využívať služby CALMEAN a odstrániť všetky kópie obsahu súvisiace s týmito službami, ktoré vlastní zákazník a vrátiť SIM kartu CamoCode, odoslať poštou alebo osobne.
 11. Poskytovateľ internetových služieb môže zákazníkovi účtovať poplatky za použitie prenosu potrebného na prevádzku služieb CALMEAN.

3. Pravidlá používania služieb CALMEAN; reklamácie

 1. V prípade služieb CALMEAN, ktoré klient používa z aplikácie alebo iného súboru v zmysle zákona o autorských právach a právach súvisiacich s príbuzným právom, zákazník v rámci zmluvy o poskytovaní služieb CALMEAN získava nevýhradné právo na využívanie takéhoto predmetu výhradne na používanie služieb CALMEAN podľa jeho určenia. Licencia neoprávňuje k sublicencii a nemôže byť prevedená na tretie strany.
 2. Licencia sa udeľuje na dobu trvania zmluvy na poskytovanie služieb CALMEAN.
 3. CamoCode zostáva vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva súvisiacich so službami CALMEAN, ktoré podliehajú zákazníckej licencii.
 4. Služby CALMEAN sú predovšetkým skupina nástrojov na kontrolu činnosti používateľov zariadení, na ktorých boli inštalované.
 5. Zákazník je povinný informovať tretie strany o tom, že na svojich zariadeniach nainštaloval služby CALMEAN, o možnosti sledovania ich činnosti na zariadení, rovnako ako aj možnosť zablokovania aplikácií na diaľku a ďalších funkcií zariadenia, na ktorom boli inštalované.
 6. V prípade služieb CALMEAN, ktoré sú poskytované pomocou SIM karty od CamoCode v zariadení zakúpenom od CamoCode SIM karta –ak to nie je stanovené inak, pre danú zmluvu – je vo vlastníctve CamoCode. Zákazník má právo používať SIM kartu iba za účelom používania služieb CALMEAN v súlade s jej funkciami. Klient nie je oprávnený na vyberanie SIM karty zo zariadenia, jej prenášania do iných zariadení a používanie jej na iné účely, než využívanie služieb CALMEAN.
 7. CamoCode je zodpovedný za správne poskytovanie služieb CALMEAN v súlade so všeobecnými podmienkami Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi.
 8. V prípade nezrovnalostí so službami CALMEAN Zákazník môže podať sťažnosť v CamoCode prostredníctvom e-mailu na adresu: contact.sk@calmean.com alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1 2 Všeobecných podmienok.
 9. CamoCode posúdi reklamáciu najneskôr do 14 dní od jej doručenia a poinformuje Zákazníka o jej výsledku na adrese uvedenej v reklamácii.
 10. V prípade uznania reklamácie za oprávnenú (t.j. v prípade nezrovnalostí pri vykonávaní služieb CALMEAN), CamoCode okamžite odstráni nezrovnalosti. V prípade neodstránenia poruchy služieb CALMEAN do 7 dní od prijatia sťažnosti, klient má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb CALMEAN s okamžitou platnosťou.
 11. Zákazník by mal používať služby CALMEAN spôsobom, ktorý je v súlade s týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi vrátane toho, že zákazník nemá právo poskytovať nezákonný obsah.
 12. Zákazník môže používať služby CALMEAN len na osobné účely. Zákazník nemá právo využívať služby CALMEAN na komerčné účely, nemôže poskytovať služby CALMEAN tretím stranám alebo poskytovať ďalšie služby založené na ich princípe, ak na to CamoCode nevyjadrí písomný súhlas.
 13. . Všetok obsah služieb CALMEAN je chránený autorskými právami a nemôžu byť žiadnym spôsobom kopírované, reprodukované, publikované, posielané, modifikované, zobrazované, sťahované alebo používať akýmkoľvek iným spôsobom, než je nutné na používanie služieb CALMEAN v súlade s ich funkčnosťou.
 14. Zákazník nesmie používať služby CALMEAN akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť servery CamoCode, najmä viesť k jeho poškodeniu, vypnutiu alebo preťaženiu a taktiež vykonávať akékoľvek zásahy do služieb CALMEAN, najmä v počítačových programoch a robiť v nich zmeny.
 15. Používanie služieb CALMEAN vyžaduje prístup k internetu a vhodný softvér, ktorý môže vymáhať aktualizácie. Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok obmedzenú použiteľnosť služieb CALMEAN.
 16. Podľa zmluvy s klientom spoločnosť CamoCode neposkytuje softvér alebo služby tretích strán.

4. Zákaznícky účet; Údaje zákazníka

 1. Aby bolo možné využiť služby CALMEAN klient je povinný vytvoriť účet na webových stránkach alebo v mobilnej aplikácií CALMEAN Control Center, v súlade s pokynmi na internetových stránkach / v Aplikácii.
 2. Za účelom vytvorenia účtu, je Klient povinný správne vyplniť registračný formulár.
 3. Vytvorenie zákazníckeho účtu môže tiež vyžadovať telefónne číslo, výber hesla a login (prihlasovacie meno).
 4. prípade zmeny údajov je zákazník povinný aktualizovať svoje údaje na účte zákazníka.
 5. Zákazník by mal zachovať svoje heslo k účtu v tajnosti, a všetky objednávky vykonané na účte klienta s využitím hesla budú považované za krok zo strany objednávateľa.
 6. V prípade neoprávneného používania účtu zákazníka by mal zákazník okamžite informovať CamoCode.
 7. Zákazník berie na vedomie, že CamoCode môže prenášať údaje o zákazníkoch uvedené v registračnom procese na žiadosť oprávnených osôb na získanie informácií na základe platných právnych predpisov. Najmä v prípade zariadení so SIM kartou od CamoCode, bude mať nárok na prenášanie údajov o zákazníkoch, ktorí používajú danú SIM kartu telekomunikačnému operátorovi.
 8. Tieto všeobecné podmienky budú odoslané Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v procese registrácie.

5. Aktualizácie

 1. V rámci zmluvy s CamoCode zákazník získava prístup k verzii služieb CALMEAN platnej v čase uzavretia zmluvy.
 2. CamoCode si vyhradzuje právo aktualizovať služby CALMEAN, pričom v takom prípade dostane zákazník prístup k aktualizáciám bez príplatku.
 3. Aktualizácia služieb CALMEAN môže nastúpiť automaticky alebo môže vyžadovať súhlas zákazníka a sťahovať aktualizácie zo zdroja, ktorý je na to určený.
 4. Aktualizácia môže zapríčiniť obmedzenie, zmenu alebo vynechanie jednej z funkcii služieb CALMEAN, o čom bude klient informovaný. V prípade nesúhlasu zákazníka k týmto zmenám, má klient právo odstúpiť od tejto aktualizácie, a ak to nie je možné – ukončiť zmluvu na služby CALMEAN.
 5. V prípade poskytnutia zo strany CamoCode CALMEAN aktualizácii služieb CALMEAN, nevykonanie aktualizácie môže zapríčiniť nesprávne fungovanie staršej verzie služieb CALMEAN (do momentu ich aktualizácie).
 6. CamoCode si vyhradzuje právo pridávať nové funkcie do už existujúcej služby CALMEAN. Ak by používate ďalších funkcií malo byť spojené s dodatočnými poplatkami, ich stiahnutie (a využívanie dodatočných funkcií)bude vyžadovať súhlas Zákazníka.

6. Ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov poskytovaných zákazníkom je spoločnosť Camo Code s ručením obmedzeným so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v hlavnom meste Varšava, XIII obchodné oddelenie Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000502896, NIP: 9512378019.
 2. Osobné údaje zákazníka budú spracované v súlade s ochranou osobných údajov CALMEAN, dodatočný dokument dnešných všeobecných podmienok.
 3. Poskytnutie údajov pri registrácii účtu a neodvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné, ale nutné k registrácii účtu klienta a poskytovania služby CALMEAN.

7. Odstúpenie od zmluvy

 1. Klient má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb CALMEAN do 14 dní odo dňa jej uzavretia, s výhradou bodu 7 nižšie.
 2. Zákazník môže využívať služby CALMEAN pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy ak predloží na internetovej stránke vyhlásenie s takouto žiadosťou.
 3. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy podaním spoločnosti CamoCode vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 4. Vyhlásenie je možné zaslať na nasledujúcu e-mailovú adresu: contact@calmean.com.
 5. Zákazník môže použiť nasledujúci vzor vyhlásenie o odstúpení od zmluvy: „Týmto si Vás dovoľujem informovať o odstúpení od zmluvy na služby CALMEAN uzavretej dňa ________”.E-mail s vyhlásením o odstúpení od zmluvy by mal obsahovať meno, priezvisko a adresu zákazníka. E-mail by mal byť zaslaný z adresy zákazníka uvedenej na účte zákazníka.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy, je CamoCode povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa obdŕžania vyhlásenia na odstúpenie od zmluvy od klienta, vrátiť klientovi všetky platby, s podmienkou, ak si zákazník uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako predloží žiadosť uvedenú v bode 2 vyššie, je zákazník povinný zaplatiť za využité služby až do odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa počíta podľa rozsahu poskytovanej služby.
 7. V prípade, že je obsah služby CamoCode sú digitálneho obsahu, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, nebude mať nárok na odstúpenie od zmluvy, za podmienok, že plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho informovala o strate práva odstúpiť od zmluvy.

8. Zmena všeobecných podmienok

 1. Zákazníci, ktorí majú účet v službe CALMEAN, budú informovaní o zmene všeobecných podmienok prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom upozornení na zákazníckom paneli, ktorý používajú.
 2. Ak boli počas doby posledného prihlásenia zmenené predpisy služby CALMEAN, zákazník prijíma alebo neakceptuje ustanovenia po zmenách. Pri nesúhlase s podmienkami všeobecných podmienok, najmä po zavedení jeho zmien, nie je možné používať Službu.
 3. Klient, ktorý neprijíma zmeny uvedené v Pravidlách, má právo kedykoľvek odstrániť účet.

9. Záverečné ustanovenia

V prípade, ktorý nie je spomenutý vo všeobecných podmienkach sú platné ustanovenia zákona, najmä občianskeho zákonníka a zákona o právach spotrebiteľov. Dátum uverejnenia všeobecných podmienok: 23.05.2018.

Zapisz się Prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy informację, jeśli produkt będzie dostępny.