Fungovanie zariadenia

Nižšie sú uvedené tipy na používanie zariadenia. Ak sa chcete zoznámiť s funkciami systému (napríklad ako funguje a aké sú spôsoby lokalizovania, zóny, upozornenia atď.), Prejdite do inštrukcie Obsluhy Systému CALMEAN.

Nabíjanie zariadenia

 1. Vložte kábel do otvoru v hodinkách.
 2. Uistite sa, že k sebe dobre priliehajú.
 3. Kábel vložte do nabíjačky a následne vložte do zástrčky.
 4. Hodinky budú signalizovať nabíjanie batérie s príslušnou animáciou.

Zapnutie hodiniek

 1. Uistite sa, že hodinky sú nabité, ak nie – pripojte zariadenie k nabíjačke
 2. Uistite sa, že hodiny majú správnu SIM kartu ( výmena SIM karty tu).
 3. Dlho stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť
 4. Počkajte na zvukový signál a zobrazenie domovskej obrazovky

Zapnutie/vypnutie obrazovky

 1. Pre šetrenie batérie sa na hodinkách po určitom čase vypne displej.
 2. Pre zapnutie obrazovky, krátko stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 3. Pre vypnutie obrazovky, krátko stlačte tlačidlo vypínania.

Pulzomer

 1. Pre meranie pulzu nájdite ikonu “Pulzomer” presunutím obrazovky hodiniek doprava alebo doľava.
 2. Kliknutím na ikonu “Pulzomer” sa začne meranie pulzu.
 3. Pre správne načítanie, držte hodinky na ruke bez hýbania. Meranie pulzu trvá 30 sekúnd.

Krokomer

 1. Ak chcete prejsť na krokomer, vyhľadajte a zvoľte ponuku “Krokomer” posúvaním prsta na obrazovke vpravo alebo vľavo.
 2. Kliknutím na ikonu sa zobrazí počet vykonaných krokov.

Čas a dátum

 1. Čas, dátum a deň týždňa sú zobrazené na hlavnej obrazovke.
 2. Po pripojení zariadenia k systému CALMEAN sa údaje automaticky synchronizujú, nie je potrebné manuálne nastavovanie času.
 3. Po vypnutí obrazovky hodiniek a opätovnom zasvietení (každým tlačidlom) sa na obrazovke zobrazí analógový ciferník.
 4. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku s dátumom a časom, stlačte tlačidlo Späť.

Vybrať číslo

 1. Ak chcete zavolať na akékoľvek telefónne číslo, ktoré nie je uložené v telefónnom zozname, vyhľadajte a spustite voľbu “Vybrať číslo”.
 2. Zadajte telefónne číslo pomocou digitálnej klávesnice zobrazenej na obrazovke.
 3. Potom stlačte tlačidlo zeleného slúchadla.

Senzor zloženia hodiniek z ruky

 1. Senzor zloženia hodiniek z ruky sa nachádza na zadnej strane zariadenia tak, aby priľnul k ruke seniora.
 2. Je to optický senzor. Zistenie zdroja svetla znamená odstránenie hodiniek z ruky.
 3. Aby sa zabezpečil čo najlepší možný chod senzora, je potrebné systematicky kontrolovať, či ochranné sklíčko senzora nie je znečistené.

Zvuky

 1. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť hodiniek, vyhľadajte v menu ikonu “Zvuky”.
 2. Po kliknutí na tlačidlo +/- budete môcť nastaviť hlasitosť zariadenia.

Telefónny zoznam

 1. Ak chcete prejsť do telefónneho zoznamu, vyberte v menu ikonku “Kontakty” posunutím prsta na obrazovke vpravo alebo vľavo.
 2. Kliknite na ikonku ak chcete zobraziť uložené kontakty
 3. Vyberte správne telefónne číslo presunutím šípok na obrazovke vpravo alebo vľavo.
 4. Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, stlačte ikonku zeleného slúchadla na obrazovke.
 5. Hovor ukončíte stlačením červeného slúchadla na obrazovke.
 6. Ak chcete vyjsť z telefónneho zoznamu, použite tlačidlo Späť.

Telefonický rozhovor

 1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte ikonu zeleného slúchadla na obrazovke hodiniek.
 2. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte červené slúchadlo na obrazovke hodiniek.
 3. Ak chcete zmeniť hlasitosť počas hovoru, použite tlačidlá +/- na displeji počas hovoru.
 4. Ak chcete ukončiť hovor, použite ikonu červeného slúchadla.

Núdzové volanie

 1. Ak chcete uskutočniť tiesňové volanie na hlavný kontakt, stlačte a podržte minútu tlačidlo SOS. 5 s.

Chat

 1. Prejdite do záložky Chat (presunutím prstu doprava alebo doľava). Ak hodinky dostali správu v tomto okamihu, kliknutím na ňu sa presuniete do záložky Chat.
 2. Ak chcete vidieť poslednú správu, ktorú hodinky dostali, stlačte zelené tlačidlo “nová správa” na obrazovke.
 3. Ak chcete začať nahrávať hlasovú správu, stlačte a podržte tlačidlo “pridržať”.
 4. Ak chcete ukončiť nahrávanie a poslať správu, pustite tlačidlo “podržať”.
 5. Minimálna dĺžka hlasovej správy je 2 sekundy (blokovanie pred náhodným odosielaním správ).
 6. Maximálna dĺžka hlasovej správy je 15 sekúnd – po tomto čase sa automaticky odošle aktuálna nahrávka.

Technické informácie

Model: Child Watch Touch V80, 1.22

Modul GSM: 900/1800MHz

Lokalizátor: GPS + LBS + WiFi

Procesor: MTK2503

SIM karta: ÁNO/ microSIM

Materiál: silikón, plast

Obrazovka: farebná, dotyková, uhlopriečka 1.22”

Nabíjanie: zabudovaná nabíjateľná batéria Li-Ion 400 mAh

Čas nabíjania: približne 1,5 hodiny

Čas prevádzky v úspornom režime: až 100 hodín

Čas práce: 20-30 hodín

Rozmer puzdra: 41x33x17 mm

Hmotnosť: 37 g

Záruka: 24 mesiacov

Farba: oranžová, modrá, ružová, čierna

Bezpečnosť a ďalšie informácie

Správne odstránenie zariadenia (použité elektronické zariadenie)

Označenie na výrobku alebo v dokladoch, ktoré sú k nemu pripojené znamená, že produkt nesmie byť likvidovaný spolu s inými predmetmi, ktoré pochádzajú z domácnosti po dobu vhodnosti jeho použitia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prosíme Vás o zodpovedný prístup k recyklovaniu a oddelenie ho od iných druhov odpadov, aby sme podporovali využívanie druhotných surovín ako stálu prax. Pre informácie o tom, kde a akým spôsobom ekologicky bezpečne recyklovať výrobok by sa používateľ mal obrátiť buď na predajcu, u ktorého výrobok zakúpil alebo na miestne úrady. Používatelia vo firmách by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s iným komerčným odpadom.

Chyby a servis

Na posudzovanie a opravu produktu sú oprávnené iba autorizované servisné strediská Camo Code Sp z oo z o.o. Opravy mimo autorizovaného servisu alebo samostatne vykonané konštrukčné zmeny či modifikácie môžu mať za následok stratu záručného práva. Ak spozorujete akúkoľvek poruchu zariadenia, chýbajúci element alebo sady, ihneď kontaktujte autorizovaný servis. Samostatné pokusy ingerovania do zariadenia, ktoré spôsobia mechanické poškodenie zariadenia alebo iné poškodenie zariadenia, majú za následok stratu záruky.

Zákazy a obmedzenia

Zariadenie je vybavené telefónnym modulom. Je nevyhnutné dodržiavať pokyny týkajúce sa používania elektronických zariadení na daných miestach (napr. v lietadlách, v nemocniciach alebo na čerpacích staniciach), pretože môžu narušiť prevádzku iných zariadení.

Zariadenie, rovnako ako všetky jeho komponenty, nemožno považovať za zdravotnícku pomôcku a nemôže nahradiť profesionálne zariadenie na monitorovanie životných funkcií alebo vzývania pomoci. Indikácie zariadení, ktoré ponúka Camo Code, vrátane údajov o aktivite alebo zdraví používateľa, by sa mali považovať ako orientačné. Preto Camo Code nie je zodpovedný za ujmu na zdraví či živote používateľa zariadenia, ak zariadenie alebo akákoľvek funkcia aplikácie, ktorá spravuje zariadenie nefunguje správne, pracuje s oneskorením alebo poskytuje nesprávne či neaktuálne merania.

Tekutiny a kvapaliny

Prístroj nie je testovaný na odolnosť voči kvapalinám a prachu. Chráňte zariadenie pred kontaktom s kvapalinami. Ďalšie informácie o strate záruky nájdete v Záručných Podmienkach pripojených k zariadeniu.

Teploty

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (pod 0 ° C a nad 40 ° C), pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie, optiky alebo iných konštrukčných častí.