Všeobecné Podmienky Internetového Obchodu calmean.com

Tieto podmienky definujú pravidlá nákupu v online obchode, ktorý prevádzkuje Camo Code sp. z o.o. , ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, NIP 9512378019, REGON 147147226, predajcu na adrese www.calmean.com

Predávajúci je spoločnosť Camo Code sp. z o.o. ”), so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v hlavnom meste Varšava, XIII obchodné oddelenie Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000502896, so základným vyplateným imaním vo výške PLN 50000. Registrované pod číslom NIP:9512378019, Regon: 147147226 tiež nazývaný ako „Poskytovateľ služieb“.

1. Definície

 1. Všeobecné podmienky- tieto podmienky. V rozsahu poskytovaných služieb elektronicky, Všeobecné Podmienky sú podmienkami, uvedenými v čl. 8 zákona z 18. júla 2002. o poskytovaní elektronických služieb (zákon č. 351/2011 Z. z ..).
 2. Klient – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, ktoré v súlade s týmito predpismi objednáva v internetovom obchode.
 3. Spotrebiteľ – zákazník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá používa internetový obchod na účely, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. Poskytovateľ služby – jednotka poskytujúca predajné služby prostredníctvom internetového obchodu za podmienok stanovených v týchto pravidlách.
 5. Predmet transakcie – Tovary uvedené a opísané na internetovej stránke internetového obchodu.
 6. Tovar – hnuteľná položka prezentovaná v elektronickom obchode, na ktorú sa vzťahuje zmluva o predaji.
 7. Doplnková služba – služba poskytovaná poskytovateľom služieb zákazníkovi mimo internetového obchodu v súvislosti s povahou predávaného tovaru.
 8. Zmluva o predaji – zmluva o predaji tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu.
 9. Online obchod (obchod) – internetová služba dostupná na calmean.com a subdoménach (napr. www.promo.calmean.com), prostredníctvom ktorej zákazník môže zadávať objednávku.
 10. Objednávka – vyhlásenie zákazníka, ktoré jasne určuje druh a množstvo tovaru, ktoré sú priamo zamerané na uzavretie zmluvy o predaji.
 11. IT systém – tím spolupracujúcich IT zariadení a softvéru, zabezpečujúci spracovanie a ukladanie dát, ako aj odosielanie a prijímanie dát prostredníctvom telekomunikačných sietí pomocou správneho zariadenia vhodného pre daný typ siete.

2. Všeobecné pravidlá

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu na adrese calmean.com
 2. Podmienkou pre zadanie objednávky zákazníkom v online obchode je prečítať si tieto predpisy a súhlasiť s jeho ustanoveniami počas vykonávania objednávky.
 3. Internetový obchod www.calmean.com uskutočňuje maloobchodný predaj cez internet.
 4. Všetok tovar ponúkaný v obchode calmean.com je úplne nový, originálne zabalený, neobsahuje žiadne fyzické a právne chyby a bol legálne umiestnený na poľskom trhu.
 5. Ako súčasť technických požiadaviek potrebných na spoluprácu so systémom IKT používaným Poskytovateľom služieb s cieľom uskutočniť nákupy by mal mať zákazník aktívny e-mailový účet (e-mail) a zariadenie pripojené na Internet, ktoré spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. Webový prehliadač Opera, Internet Explorer, FireFox, Safari, Chrome vydané po roku 2015 alebo neskôr
  2. minimálne rozlíšenie obrazovky 480 × 640 pixelov.
 6. Zákazník je povinný neposkytovať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah propagujúci násilie, ohováranie alebo porušenie osobných práv a iných práv tretích strán.

3. Objednávka

 1. Všetky ceny uvedené na webových stránkach calmean.com sú ceny brutto uvedené v eurách. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na prepravu, ak nie je v opise výrobku uvedené inak.
 2. Objednávky sú akceptované prostredníctvom webovej stránky / telefonicky / e-mailom.
 3. Objednávky urobené prostredníctvom webovej stránky môžu byť robené 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka.
 4. Objednávka je efektívna, ak zákazník správne vyplní objednávkový formulár a správne poskytuje kontaktné údaje vrátane presnej adresy, do ktorej sa má výrobok odoslať, ako aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ako aj všetky ostatné údaje požadované vo formulári.
 5. V prípade, že uvedené údaje nie sú úplné, predávajúci sa obráti na zákazníka. Ak kontakt so zákazníkom nie je možný, predávajúci má právo zrušiť objednávku.
 6. Zákazník v procese objednávania môže požiadať o daňový doklad alebo faktúru s DPH, ktorá môže byť priložená k zásielke alebo zaslaná elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu vo forme elektronického obrazu účtovacích dokladov, najmä ako: faktúry s DPH s prílohami, dobropisy s prílohami a formulármi. Tento súhlas oprávňuje Predávajúceho aj vystavovať a odosielať faktúry s DPH v elektronickej forme v súlade s nariadením ministra financií z 20. decembra 2012. o zasielaní faktúr v elektronickej forme, pravidlách ich ukladania a spôsobe ich sprístupnenia daňovému orgánu alebo orgánu finančnej kontroly.
 7. Pri objednávke zákazník súhlasí s umiestnením osobných údajov v databáze online obchode predávajúceho na spracovanie v súvislosti s vykonaním objednávky. Údaje sú spracované v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach internetového obchodu.
 8. Zákazník môže využiť možnosť zapamätať si svoje údaje systémom, aby sa uľahčil proces ďalšej objednávky. Na tento účel by mal zákazník poskytnúť prihlasovacie meno a heslo potrebné na prístup k svojmu účtu. Prihlasovacie meno zákazníka je e-mailová adresa, ktorú poskytol. Heslo je poradie znakov určení zákazníkom. Heslo zákazníka nie je známe predávajúcemu a zákazník je povinný zachovať ho v tajnosti a chrániť pred neoprávneným prístupom tretích strán.
 9. Po objednaní zo strany zákazníka, obdrží od predajcu automatickú odpoveď potvrdzujúcu prijatie objednávky.
 10. Čas začiatku objednávky sa zhoduje s okamihom, keď je platba pripísaná na bankový účet uvedený v potvrdení objednávky v prípade platby bankovým prevodom alebo v okamihu, keď sa objednávka uskutoční v prípade platby kartou alebo možnosťou voľby „dobierka“.
 11. Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo na zmenu parametrov a funkcií predaného tovaru v jeho nasledujúcich verziách, najmä to môže súvisieť s vonkajším vzhľadom a používateľským rozhraním zariadení a poskytnutého softvéru.

4. Poštovné a čas doručenia

 1. Tovar je odoslaný na adresu uvedenú v objednávkovom formulári alebo zadanú telefonicky alebo e-mailom. Obchod okamžite informuje zákazníka o nesprávne vyplnenom objednávkovom formulári, ktorý neumožňuje odoslanie zásielok alebo ich môže odložiť.
 2. Tovar je dodávaný za pomoci špecializovaných kuriérnych spoločností alebo prostredníctvom spoločnosti Poczta Polska. V niektorých prípadoch existuje možnosť osobného prevzatia tovaru v priestoroch predávajúceho.
 3. Zásielka sa doručuje v súlade s dátumom uvedeným pre každý produkt na webovej stránke. je to približný čas dodania a vzťahuje sa na objednávky s možnosťou dodania „na dobierku“. Pri výbere možnosti platby „prevodom“ alebo „platba kartou alebo on-line prevodom“ do času určeného na internetovej stránke by sa mal pridať čas na odoslanie prostriedkov na bankový účet obchodu (zvyčajne 1-3 pracovné dni).
 4. Zákazník platí za odoslanie uvedené v cenníku prepravy. Zákazník si môže kedykoľvek prečítať cenník kliknutím na odkaz alebo prejdením do sekcie „cenník dopravy“.

5. Platby

 1. Pre každý predaný výrobok vydávame osobný doklad o kúpe (faktúra alebo potvrdenie).
 2. Platba za objednaný tovar sa môže uskutočniť na dobierku (pri dodaní tovaru) prostredníctvom elektronického platobného systému (PayPal, PayU, Przelewy24) alebo prevodom na bankový účet obchodu. Podrobný opis spôsobu platby je uvedený na karte výrobku.

6.Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu predložením príslušného písomného vyhlásenia do 14 dní. Termín nemožno prekročiť a ráta sa odo dňa predania veci, keď sa zmluva týka poskytovania služieb – odo dňa jej uzavretia. Aby bolo možné dodržať túto lehotu, postačí odoslať pred uplynutím platnosti vyhlásenie na adresu poskytovateľa služieb.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa považuje, že zmluva sa neuskutočnila. To, čo strany poskytli, sa vrátilo nezmenené, ak nebola potrebná zmena v rámci bežného riadenia.
 3. Vrátenie sa musí uskutočniť okamžite, najneskôr do 14 dní. Kúpený tovaru by mali byť vrátený na adresu poskytovateľa služieb.
 4. Náklady na vrátenie tovaru pokrýva zákazník
 5. V zmysle zákona nie sú refundovateľné: poskytovanie služieb začalo so súhlasom zákazníka pred termínom uvedeným v čl. 7 ods. 1 týkajúce sa zvukových a vizuálnych záznamov a počítačových programov uložených na médiu po tom, čo zákazník odstránil svoje pôvodné obaly, digitálny obsah, ktorý sa neukladá na hmotnom médiu (napr. Predplatené karty – ročné licencie pre inteligentné hodinky), zmluvy o poskytovaní služieb, pri ktorých cena alebo odmena závisí výlučne od cenového pohybu na finančnom trhu, služby s vlastnosťami špecifikovanými zákazníkom v objednávke zadanej zákazníkom alebo úzko súvisiace s jeho osobou, služby, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vrátiť alebo ktorých predmet sa rýchlo zhoršuje , poskytovanie tlačových, herných a stávkových služieb.

7.Reklamačný proces

 1. Výrobky majú na Slovensku záruku výrobcu, dovozcu alebo predajcu. Záručnú lehotu pre každý produkt nájdete v jeho popise na internetovej stránke obchodu. Podrobné podmienky poskytnutia záruky sú uvedené v záručnej listine, ktorú vydal ručiteľ. Väčšina produktov má záruku realizovnanú priamo autorizovanými servisnými miestami výrobcov. Presné adresy servisných stredísk nájdete na záručných listoch priložených k produktom a na webových stránkach výrobcov. Zákazník môže prostredníctvom Predajcu vykonať reklamačný proces v rámci záruky.
 2. Sťažnosti by sa mali odoslať na adresu poskytovateľa služieb.
 3. Pri podávaní reklamácie by mal byť inzerovaný produkt doručený poskytovateľovi služieb spolu s potvrdením o nákupe a reklamačným formulárom, ktorý je k dispozícii na adrese contact.sk@calmean.com
 4. Poskytovateľ servisu zváži reklamáciu do 14 dní odo dňa podania reklamácie. V prípade posúdenia sťažnosti v prospech zákazníka poskytovateľ služieb opraví alebo nahradí inzerovaný tovar novým hodnotným tovarom alebo vráti hodnotu zakúpeného tovaru.
 5. Ak je výrobok v rozpore so zmluvou, zákazník môže požadovať o vyriešenie na stav v súlade so zmluvou, bezplatnou opravou alebo výmenou za nový, pokiaľ nie je nemožná oprava alebo výmena alebo vyžadujú nadmerné náklady. Pri posudzovaní nadmerných nákladov sa zohľadňuje hodnota tovaru v súlade so zmluvou, ako aj druh a stupeň nesúladu. (Zákon z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach spotrebného predaja a o zmene a doplnení občianskeho zákonníka).
 6. Zákazník stráca práva uvedené v bode 5 tohto odseku, ak do 2 mesiacov od zistenia nedodržania zmluvy so zmluvou neoznámi túto skutočnosť obchodu. Na splnenie termínu je postačujúce odoslať upozornenie pred jeho uplynutím.

8. Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

 1. Správca databáz osobných údajov poskytovaných zákazníkmi internetového obchodu v súvislosti s nákupmi je Poskytovateľ služieb.
 2. Osobné údaje sa používajú na realizáciu kúpnych zmlúv v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov. Údaje sa prenášajú dobrovoľne.
 3. Informácie o metódach a technických opatreniach na zisťovanie a opravu chýb v zadaných údajoch
  1. Pri zadávania objednávok, kým nie je stlačené tlačidlo „Objednať objednávku“, zákazníci s účtom v online obchode majú možnosť opraviť zadané údaje sami pomocou úpravy profilu účtu.
  2. Overenie údajov alebo opravu objednávky možno vykonať aj zaslaním e-mailu na adresu poskytovateľa služiebcontact.sk@calmean.com
 4. Zákazník môže v rámci poskytnutých možností kedykoľvek zmeniť údaje zadané počas vytvárania účtu. Informácie o zásadách a spôsoboch zaznamenávania, zabezpečenia a zdieľania poskytovateľa služieb druhej strane s obsahom uzatvorenej zmluvy:
  1. Konsolidácia, bezpečnosť a prístup k obsahu uzatvorenej zmluvy sa uskutočňuje zaslaním príslušného e-mailu po uzatvorení kúpnej zmluvy.
  2. Konsolidácia, bezpečnosť a prístup k obsahu uzatvorenej zmluvy o predaji sa zasiela na špecifikovanú e-mailovú adresu uzatvorenej zmluvy alebo poskytnutím zákazníka špecifikácie objednávky a dokladu o kúpe.
  3. Obsah zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zaistený v informačnom systéme poskytovateľa služieb a kedykoľvek k dispozícii zákazníkovi.

9. Zmena všeobecných podmienok

 1. Zákazníci, ktoré majú účet v obchode budú informovaní o zmene nariadení prostredníctvom e-mailu.
 2. Ak uplynul čas od posledného prihlásenia, Obchodné podmienky boli zmenené, Zákazník prijíma alebo neakceptuje ustanovenia po zmenách. V prípade neprijatia podmienok, najmä po zavedení zmien, nie je možné nakupovať v internetovom obchode.
 3. Klient, ktorý neprijíma zmeny uvedené v Pravidlách, má právo kedykoľvek odstrániť účet.
 4. Objednávky, ktoré si klienti pred nadobudnutím platnosti zmien a doplnení nariadenia vykonajú, sa budú vykonávať v súlade s doterajšími ustanoveniami podmienok.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, platia ustanovenia zákona z 2. marca 2000. o ochrane určitých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom (zákon č. 2000 č. 22, bod 271, v znení neskorších predpisov), zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach spotrebiteľského predaja ao zmenách Občianskeho zákonníka (zákon č. 141, č. 141, bod 1176, v znení neskorších predpisov), zákon z 23. apríla 1964. – Občiansky zákonník (Zbierka zákonov 1964, č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov).
 2. Spory vyplývajúce z uplatňovania týchto predpisov a v súvislosti s plnením zmlúv uzavretých medzi Obchodom a zákazníkmi budú posudzované príslušným súdom podľa ustanovení o majetku a miestnom majetku v súlade so zákonom z 17. novembra 1964. Občiansky súdny poriadok (Zbierka zákonov č. 43, bod 296, v znení neskorších predpisov).
 3. Dátum uverejnenia všeobecných podmienok: 23.05.2018.
Zapisz się Prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy informację, jeśli produkt będzie dostępny.