Gwarancja CALMEAN

Warunki gwarancji udzielanej przez producenta urządzeń i właściciela marki CALMEAN - Camo Code sp. z o.o.

Niniejsza gwarancja udzielona została na produkty:

 • Child Watch (Nemo 3, Sport, Sport Active, Mini, Go, Easy, Touch, Care)
 • Senior Watch Care
 • Pet Tracker Mini
 • Pocket Tracker Mini
 • Vehicle (Cable Smart, Battery Big, Battery Mini)

Gwarancji udziela Camo Code Sp. z. o.o. z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000502896, posiadająca NIP: 9512378019 [dalej zwana „Gwarantem”].

Gwarancja jest udzielana dobrowolnie przez producenta, obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami produktu.

Serwis z tytułu gwarancji

Przy składaniu reklamacji produkt powinien zostać dostarczony do Autoryzowanego Punktu Serwisowego (wskazany przez producenta na stronie internetowej www.calmean.com). Wady fizyczne produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 30 dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Do oceny wad produktu upoważnione są wyłącznie Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Camo Code Sp. z o.o.

Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji:

W celu usprawnienia procesu obsługi reklamacji należy:

 1. Dokonać zgłoszenia reklamacyjnego poprzez uzupełnienie formularza online dostępnego na stronie internetowej: www.calmean.com/support
 2. dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zabezpieczającym urządzenie podczas transportu oznaczając go przyznanym numerem zgłoszenia
 3. przedstawić oryginał potwierdzenia zakupu

Okres Gwarancji

Gwarancja trwa 12 miesięcy licząc od daty zakupu (umieszczonej na dowodzie zakupu lub/oraz karcie gwarancyjnej jeśli taka była dołączona do produktu). Na akumulatory, baterie i akcesoria przysługuje 6 miesięczna gwarancja. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie. 

Wymiana z tytułu gwarancji 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu przez Gwaranta na nowy, wolny od wad, w przypadku, gdy Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził na piśmie, że wada jest niemożliwa do usunięcia.

Odmowa uwzględnienia zgłoszenia

W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.

Utrata Gwarancji

W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi prawa gwarancyjne zostaną utracone. Wszelkie zmiany na karcie gwarancyjnej, a także uszkodzenia spowodowane czynnikami opisanymi w części „Wyłączenie gwarancji” są podstawą do anulowania gwarancji.

Wyłączenia z gwarancji

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte:

 1. uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta użytkowania i przechowywania produktu.
 2. uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej zmiennych temperaturach) zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą gwaranta;
 3. funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem urządzenia;
 4. konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);
 5. czyszczenie wewnętrzne (np. głowic oraz układów optyki);
 6. uszkodzenia spowodowane wyciekami produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt,
 7. nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż/instalacja wykonanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia,
 8. uszkodzenia lub wadliwe działania wynikającego ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych;
 9. uszkodzenia wywołanych nadmiernym obciążeniem produktu, poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu jeżeli takie obciążenie bądź czasy są wskazane w instrukcji obsługi;
 10. oprogramowania innych producentów jeżeli dostarczone są wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów;
 11. wadliwe lub częściowe działanie urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.
Zapisz się Prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy informację, jeśli produkt będzie dostępny.